ХН78Т ЭИ435 10 тонн из наличия

Лист эи435 (хн78т) 2.0х1000х2000 8000кг ТУ 14-1-4296-87 Кр Октябрь

Лист эи435 (хн78т) 2.5х1000х2000 3400кг ТУ 14-1-4296-87 Кр Октябрь

Лист эи435 (хн78т) 6.5х1500х5400 2000кг ТУ 14-1-4296-87 Кр Октябрь

Pages:
Edit